Hledat

Zásady zpracování osobních údajů

(Všeobecné informace)

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“ v příslušném gramatickém tvaru) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ v příslušném gramatickém tvaru), společnost TollNet a. s. se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 29055059, DIČ: CZ29055059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16063 (dále jen „společnost TollNet“ v příslušném gramatickém tvaru), zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek uvedených v následujících článcích.

Zásady ochrany osobních údajů

 • Při zpracování osobních údajů společností TollNet jste subjektem údajů, tzn. osobou jejíž osobní údaje se zpracovávají.
 • Společnost TollNet zpracovává osobní údaje subjektu údajů výlučně na základě podmínek, které jsou uvedeny v Zákoně nebo Nařízení.
 • Osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou společnosti TollNet, pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování a pouze k účelu, pro který byly získány.
 • Přístup k osobním údajům budou mít výlučně osoby, které společnost TollNet pověří zpracováním osobních údajů a které zpracovávají osobní údaje na základě pokynů společnosti TollNet.
 • Společnost TollNet má zákonnou povinnost poskytnout osobní údaje při kontrole, dozorové činnosti, ohlašovací povinnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo instituci, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.
 • Společnost TollNet může v případech nezbytných pro naplnění účelu zpracování poskytnout osobní údaje i příjemcům, kteří jsou zpracovatelé nebo třetí osoby. Společnost TollNet prohlašuje, že má řádně uzavřené smlouvy se svými zpracovateli, kteří zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, a to v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů, včetně Zákona a Nařízení.
 • Osobní údaje nebudou zveřejňovány a nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 • Společnost TollNet v souladu nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace ve smyslu kapitoly V (čl. 44 – 50) Nařízení.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje společnost TollNet zpracovává výlučně na základě některého z následujících důvodů:

 • předchozího souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,
 • potřeb nezbytných k plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů,
 • právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
 • oprávněných zájmů společnosti TollNet nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost TollNet zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v následujících podkapitolách.

Oblast zpracovatelské činnosti: Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným vztahem (např. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a další), včetně předsmluvních vztahů (tedy například výběrových řízení a pohovorů při obsazování pracovních pozic)

Subjekty údajů: zaměstnanci, manželé/manželky zaměstnanců, osoby vyživované zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání

Doba zpracování osobních údajů: v závislosti na platné legislativě

Právní základ zpracování osobních údajů (nejdůležitější právní předpisy):

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie příjemců: Zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, zpracovatel mzdové agendy, právní poradci, daňoví poradci, statutární auditor

Oblast zpracovatelské činnosti: Evidence uchazečů o zaměstnání

Účel zpracování:

 • evidence perspektivních uchazečů o zaměstnání, s nimiž se zaměstnavatel aktuálně nechystá uzavřít pracovní smlouvu (nebo jinou smlouvu s obdobným účelem)
 • evidence žádostí o přijetí do zaměstnání přijatých na výzvu nebo bez výzvy (včetně životopisů, průvodních dopisů, dokladů o kvalifikaci a dalších dokumentů)

Subjekty údajů: uchazeči o zaměstnání

Doba zpracování osobních údajů:

 • 3 roky, pokud zájemce o potvrdí souhlas se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání,
 • 30 dní, pokud zájemce tento souhlas nepotvrdí

Právní základ zpracování: výslovný souhlas subjektu údajů (na dobu 3 let); souhlas vyjádřený předáním dokumentů (typicky životopis) za účelem získání zaměstnání (max. na dobu 30 dnů)

Kategorie příjemců: smluvní personální agentury

Oblast zpracovatelské činnosti: Smluvní partneři – zaměstnanci smluvních partnerů

Účel zpracování: realizace smluvního vztahu se zaměstnavatelem dotyčné osoby, včetně předsmluvních vztahů

Subjekty údajů: fyzické osoby – zaměstnanci smluvního partnera ve smluvním vztahu, předsmluvním vztahu a ukončeném vztahu se společností TollNet

Doba zpracování osobních údajů: 10 let, pokud platné právní předpisy nevyžadují dobu delší

Právní základ zpracování: oprávněný zájem

Kategorie příjemců: statutární auditor, daňoví a právní poradci, zadavatelé zakázek

Poznámka: Tato oblast zpracovatelské činnosti se obdobně aplikuje také na spolupracovníky smluvních partnerů společnosti TollNet vykonávající činnost v režimu OSVČ (zpravidla na základě smlouvy o spolupráci uzavřené se smluvním partnerem společnosti TollNet).

Oblast zpracovatelské činnosti: Smluvní partneři – fyzické osoby

Účel zpracování: realizace smlouvy s fyzickou osobou

Subjekty údajů: fyzické osoby, které jsou v předsmluvním vztahu, fyzické osoby, se kterými je uzavřen smluvní vztah a fyzické osoby, se kterými smluvní vztah skončil

Doba zpracování osobních údajů: v závislosti na platné legislativě

Právní základ zpracování: plnění smlouvy uzavřené s fyzickou osobou

Kategorie příjemců: statutární auditor, daňoví a právní poradci, zadavatelé zakázek

Oblast zpracovatelské činnosti: Monitorování společných prostor společnosti TollNet

Účel zpracování: ochrana aktiv společnosti, ochrana majetku zaměstnanců nacházejícího se na pracovištích

Subjekty údajů: zaměstnanci, návštěvníci a pracovníci smluvních partnerů ve společných prostorách (vstupní prostory, chodby) společnosti TollNet

Doba zpracování osobních údajů: 5 pracovních dnů

Právní základ zpracování: oprávněný zájem

Kategorie příjemců: orgány činné v trestním řízení, dodavatel kamerového systému (pouze v případě servisního zásahu nebo bezpečnostního incidentu)

Odpovědná osoba

Společnost TollNet ustanovila Ing. Petra Vandase jako pověřence pro ochranu osobních údajů (v tomto dokumentu také jako „odpovědná osoba“ v příslušném gramatickém tvaru), na kterého je možné se obrátit prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu gdpr(zavináč)tollnet.cz nebo písemně na korespondenční adrese GDPR, TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, Česká republika.

Vaše práva podle Nařízení

Mezi Vaše práva jakožto subjektu údajů patří podle článku 15 a následujících Nařízení:

 • právo získat od společnosti TollNet potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají (pokud společnost TollNet takové osobní údaje zpracovává, Vy jakožto subjekt údajů máte právo získat přístup k těmto osobním údajům),
 • právo požadovat od společnosti TollNet opravu osobních údajů týkajících se Vás jakožto subjektu údajů (pokud jsou zpracovávány nesprávné nebo neplatné údaje)
 • právo požadovat od společnosti TollNet vymazání osobních údajů týkajících se Vás jakožto subjektu údajů (pokud je naplněna některá z podmínek uvedených ve čl. 17 Nařízení),
 • právo požadovat od společnosti TollNet omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vás jakožto subjektu údajů (pokud je naplněna některá z podmínek uvedených ve čl. 18 Nařízení),
 • právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů prováděnému z titulu oprávněných zájmů společnosti TollNet včetně přímého marketingu (za podmínek dle čl. 21 Nařízení),
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo na informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, a o tom, zda jste jako subjekt údajů povinen poskytnout osobní údaje, jakož i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů,
 • právo na informaci o zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od Vás jakožto subjektu údajů,
 • právo na informaci ve vztahu k povinnosti společnosti TollNet bez zbytečného odkládání oznámit Vám jakožto subjektů údajů porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro Vaše práva fyzické osoby.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit následovně:

 • písemně v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, přičemž z obsahu žádosti musí jednoznačně vyplývat, že uplatňujete svá práva dle Nařízení,
 • písemně v elektronické podobě (i) e-mailovou zprávou doručenou odpovědné osobě s Vaším uznávaným elektronickým podpisem, (ii) datovou zprávou doručenou do datové schránky společnosti TollNet z Vaší datové schránky,
 • v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas dále odvolat elektronicky, a to doručením e-mailové zprávy na adresu odpovědné osoby..

Vaši žádost vyřídíme ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí Vaší žádosti podle výše uvedených bodů. V některých zvláštních případech může být pro přezkoumání žádosti zapotřebí delší lhůta. Takové žádost vyřídíme do 60 dnů ode dne přijetí žádosti, přičemž Vás jakožto subjekt údajů budeme písemně informovat o uplatnění delší lhůty.

Jako subjekt údajů máte také právo obrátit se svou stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů společností TollNet bylo porušeno Nařízení.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 • poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • e-mail: posta(zavináč)uoou.cz
 • datová schránka: qkbaa2n

Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.