Hledat

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost TollNet a.s., se sídlem: Holušická 2221/3, Praha 4, PSČ 148 00, Česká republika, IČO: 29055059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16063 (dále jen „společnost“) tímto v souladu se článkem 12 a násl.  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), informuje subjekty údajů a další osoby o prováděném zpracování osobních údajů a dodržovaných zásadách ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Jaký je cíl těchto Zásad?

Naše společnost klade velký důraz na ochranu shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů. Na důkaz toho informujeme v těchto zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) subjekty údajů a další osoby o tom, jaké osobní údaje při své činnosti shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Tyto Zásady platí pro všechny subjekty údajů kdekoli na světě.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Za účelem realizace běžných provozních činností naší společnosti zpracováváme:

  • Identifikační, adresní a kontaktní údaje našich dodavatelů a jejich kontaktních osob;
  • Identifikační, adresní a kontaktní údaje našich odběratelů a jejich kontaktních osob;
  • Identifikační, adresní a kontaktní údaje a informace o dosažené kvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Shromažďované osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, nedochází však k profilování subjektů údajů.

Jak zpracovávané osobní údaje chráníme?

Při zpracování osobních údajů vždy vycházíme z požadavků účinných právních předpisů, zejména  GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Adaptační zákon“). Veškeré shromážděné a dále zpracovávané osobní údaje jsou chráněny před jejich náhodným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním nebo zpřístupněním třetí osobě. K ochraně zpracovávaných osobních údajů máme implementována a dodržujeme vhodná technická a organizační opatření, zejména jsou všichni naši zaměstnanci, kteří se podílí na zpracování osobních údajů, zavázáni povinností mlčenlivosti a máme interně nastaveny procesy pro zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti našich systémů. Zpracovávané osobní údaje nepředáváme do třetího státu ani mezinárodní organizaci.

Jaký je účel a právní titul zpracování osobních údajů?  

Osobní údaje specifikované výše zpracováváme na základě právních titulů: (a) plnění smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, (b) souhlas daného subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů (např. cookies), (c) oprávněné zájmy naší společnosti na realizaci přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a (d) plnění povinností stanovených právním řádem (zejména právními předpisy upravujícími účetnictví a daně).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Časovým omezením doby zpracování osobních údajů je u obchodních vztahů okamžik, kdy nastane poslední z následujících skutečností:

  • ukončení smlouvy uzavřené mezi naší společností a odběratelem/dodavatelem (resp. ukončení vykonávání činností na základě smlouvy nebo uplynutí promlčecí doby pro možné uplatnění nároků smluvních stran z tohoto smluvního vztahu);
  • uplynutí povinné doby archivace dokumentů obsahujících osobní údaje dle platných právních předpisů.

Osobní údaje shromažďované za jiným účelem jsou zpracovávány po dobu trvání jednání nebo smluvního vztahu se subjektem údajů nebo po dobu do odvolání souhlasu poskytnutého subjektem údajů (jsou-li zpracovávány na základě takového souhlasu), vždy však nejméně po nezbytnou dobu stanovenou právními předpisy.

Komu mohou být osobní údaje předány?

  • Zpracovávané osobní údaje mohou být předány: orgánům státní správy, v případech stanovených právními předpisy.
  • poddodavatelům naší společnosti (v postavení zpracovatelů osobních údajů) podílejícím se na realizaci dodávek a/nebo služeb pro odběratele naší společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro poskytnutí poddodavatelského plnění.

Webové stránky

V rámci webových stránek naší společnosti dostupných na doménách  tollnet.cz  a billien.com používáme tzv. cookies a nástroje Google Analytics, a to zejména za účelem zkvalitnění obsahu webových stránek, měření jejich návštěvnosti, cílení reklamy a přizpůsobení jejich zobrazení konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě výše uvedených webových stránek uloženy do počítače uživatele. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na počítač uživatele, a proto nedochází k načítání osobních údajů uživatele. Zároveň na základě používání souborů cookies cíleně nedochází k propojení s dalšími údaji uživatele, ledaže by s tím uživatel výslovně projevil na našich webových stránkách souhlas.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé typy cookies jsou omezeny trváním relace, tj. existují pouze po dobu do vypnutí webového prohlížeče a následně jsou automaticky odstraněny. Jiné typy cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem (podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče). Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského komfortu. Soubory cookies používáme vždy v souladu s požadavky účinných právních předpisů, zejména GDPR a Adaptačního zákona.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů naší společností, obraťte se na Pověřence pro ochranu osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

Ing. Petr Vandas
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
doručovací adresa: TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, PSČ 148 00
e-mail: petr.vandas@tollnet.cz

Jak můžete uplatnit svá práva garantovaná GDPR?

V případech zpracování osobních údajů, kdy je naše společnost v postavení správce osobních údajů (tj. při zpracování osobních údajů našich dodavatelů a odběratelů, kontaktních osob a uchazečů o zaměstnání), jste oprávněni uplatnit právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů nebo vznést námitky proti zpracování osobních údajů přímo u naší společnosti. Rovněž můžete přímo u naší společnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli (použití cookies).

Práva garantovaná GDPR můžete uplatnit u naší společnosti následujícími způsoby:

  • podáním v listinné formě s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem žadatele doručeným na adresu sídla naší společnosti uvedenou výše;
  • podáním v elektronické formě s uznávaným elektronickým podpisem žadatele doručeným na adresu elektronické pošty petr.vandas@tollnet.cz;
  • podáním v elektronické formě doručeným do datové schránky naší společnosti (ID datové schránky nsh53i).

Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů společností byly porušeny právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Zásady jsou platné a účinné ode dne 01. 09. 2020

TollNet a.s.

Abychom vám usnadnili procházení stránek a nabídli přizpůsobený obsah, využíváme soubory cookies.